Rågångar

En rågång är en gränsmarkering mellan t ex socknar, byamarker eller jordegendomar. Dessa markerades förr med utplacerade "rör" (stenrösen), och ibland även genom upphuggning av en s k gata i skogen eller ett grävt dike.

Viktigare rör - t ex då fler än två gränser sammanföll - markerades ofta med ett 5-stenarör. Detta var en konstruktion med en i ett stenfundamen rest större central sten omgiven av fyra s k ledarstenar. "Visare" - mindre resta stenar - kunde ligga på några meters avstånd från röret för att markera gränsens riktning. Visestenar kunde även placeras mellan större rör om dessa låg långt från varandra för att tydliggöra gränsen.

MER KOMMER SÅ SMÅNINGOM.