Storvreta skogsmarks rågång

1764-66 utarbetades Storvreta skogsmarks gränser i förhållande till omgivande och ägor. Detta skedde vid ett antal möten med personer valda för att representera de berörda parterna.

Gränsdragningssamtalen försigick "i godo och wänlighet". I stora stycken fastställdes rågången i enlighet med befintliga av ålder hävdade gränser. Protokoll och gränsmarkeringar redovisades på en karta som lagligen fastställdes på Rasbo Härads vinterting 25 februari 1767.

På denna nyare karta är lägena för gränsmärkena för skogsmarken markerade med röda stjärnor. Den tjocka gröna linjen på kartan visar nuvarande naturskyddsområde.


Protokollet omfattade 40 gränspunkter, varav nr 10-32 avsåg skogsmarken medan övriga avsåg Storvreta bys inägogränser mot Ekeby i söder samt Årby i norr.

Nedan redovisar jag min inventering av gränspunkterna ("rören") för skogsmarken. I anslutning till bilderna återges i kursiverad stil hur punkterna beskrevs i protokollet från 1766. GPS-koordinaterna är angivna som grader/minuter.


Delen mot Årby skogsmark

Nr 10. GPS 59°57,7100 17°42,8340

En uti en rösa på en berghäll stående 4 kantig sten, 3 qv. hög 2 1/4 qv. bred, 1 ½ qv. tjock nedan, spetsar sig uppåt i en wass rygg, står lös och lutar så att ej någon wisning af honom ej kunde tagas.

Denna rätt svårfunna gränspunkt är kraftigt förfallen.Nr 11. GPS 59°57,5310 17°43,2950

Skjäsmåss Röret, en uti en Backe på Norra sidan om Skjäs Måssen stående 4 kantig sten utan någon skolning, 3 ½ qv. hög, 2 qv. bred, 1 1/4 qv. tjock på den Norra sidan och 2 qv. på den Södra, spetsar sig uppåt i en wass rygg, står lös.

Det är osäkert om stenen på bilden - som står i rundeln vid bussens ändhållplats - är rätt sten.Nr 12. GPS xxx

Swartmåss Röret, en uti Södra ändan och sluttningen af en backe stående sten, har den ena sidan flat men de fvriga något rundliga och knagliga, 3 qv. hög, ½ aln bred, 1 ½ qv. tjock, spetsar sig uppåt, står lös.

Saknar foto av detta rör. Återkommer!Nr 13. GPS xxx

Dy Röret, en uti en liten Bergbacke stående 3 kantig sten, 3 3/4 qv. hög, 1 3/4 qv. tjock, spetsar sig uppåt och är kullrig ofwan, har alla sidorna knagliga, står lös.

Angående namnet på detta rör - se gränspunkt Nr 15 nedan.

Saknar foto av detta rör. Återkommer!Nr 14. GPS 59°56,7908 17°44,6777

Stenbro Röret, uti ändan af en berg backe och uppå en stor flat sten stående 4 kantig sten med några andra kringliggande stenar, 3 ½ qv. hög, 1 ½ qv. bred, är flat och knaglig ofwan, står lös och rörlig.
Delen mot Tomta skogsmark

Nr 15. GPS 59°56,7871 17°44,7124

Uti et berg på Östra sidan om Dy Kjärret uti några större och mindre stenar stående kringskolad sten, har den Östra sidan flat, allenast något knaglig och skroflig, men den Wästra är kulrig och gropig, 1 aln höf, 3 qv. bred, 1/2 aln tjock nedan till, spetsar sig uppåt, är afslagen ofwan så att ej någon wisning af honom kunde tagas, men bitarna som är afslagna, låg lösa ofwanpå; Här slutar Årby skog och Tomta widtager att gräntsa mot.

När gränsdragningen mellan Årby och Tomta skogar fastställdes 1766-67 upprustades detta rör till sin nuvarande praktfulla form.

En egendomlighet är att i beskrivningen av gränsen Årby-Tomta kallas detta rör - som alltså även gäller som gränspunkt för Storvreta skog - för Dyröret, dvs. samma namn som rör nr 13 i Storvretas rågång enligt ovan. När Dyröret används på nyare kartor avses det här röret (alltså nr 15).N 16. GPS 59°56,4596 17°44,5320

En uti Södra sluttningen af en backe ofwan för Unga Eric Erssons slåta stående 4 kantig sten, 2 ½ qv hög, 1 3/4 qv bred nedantill och 1 qv ofwan, 1 1/4 qv tjock, är kulrig ofwan, står lös och rörlig så att ej någon wisning af honom kunde tagas.

Detta rör kallas - enligt Tomta gränskarta 1783 - Björndalsröret.
Nr 17. GPS 59°56,4596 17°44,5320

Ekdals Röret, uti Wästra hällningen af en berg backe på Östra sidan om Ekdaln uti en rösa stående wäll kringskolad 4 kantig sten, 3 qv hög ofwan skolningen, ½ qv bred nedan, 1 1/3 qv tjock på den S.W. sidan, ½ aln på den N.N.Ö. har alla sidorna skrofliga ok knagliga, spetsar sig uppåt i en wass kant som visar S.O. Wäster och Norr.
Nr 18. GPS 59°56,2073 17°44,4853

Wimb Röret, i Södra ändan af et berg ofwan för Wimbrorna på en stor släter sten uti en rösa stående 2nne stenar; af whilka den ena är 4 kantig och skiljer Tomta Säteries och Öhrby skogar i Rasbo Socken, är 1 ½ aln hög, ½ aln tjock, har alla sidorna knagliga, spetsar sig uppåt i en wass rygg hwilken wisar i O.S.O. Den andra som skiljer Storwreta och de ofwan nämnde skogar, är 5 ½ qv hög, 3 ½ qv bred nedan, 1 ½ qv tjock nedan på den Södra sidan, spetsar sig uppåt, är afslagen på den Södra sidan, står lös så att ej någon wisning af honom kunde tagas; här slutar Tomta skog och Öhrby widtager.

När rågången mellan Tomta och Öhrby skog drogs i början av 1780-talet bättrades detta rör betydligt till sitt nuvarande utseende.

Delen mot Örby skogsmark och Slavsta

Nr 19. GPS 59°55,9616 17°44,5489

Änd Röret, en på en flat häll i Sädra ändan af en Berg backe uti en rösa stående krokig sten, som 4 kantig nedan och 3 kantig ofvan, är 6 qv. hög, 3 qv. bred, 1 3/4 qv. tjock nedan, är knaglig öfwerallt, spetsar sig uppåt, står lös och lutar så att ej någon wisning af honom kunde tagas, här slutar Öhrby skog och Slafsta fjäll widtager.
Nr 20. GPS xxx

Et i Östra ändan af en Berghäll stående Rör med en 4 kantig wisare ½ aln hög, 2 ½ qv bred, 2 aln tjockpå den S.Ö. sidan, men på den N.W. allenast 1 qv, spetsar sig uppåt och är flat ofwan, samt knaglig och skroflig öfwer alt, står lös.


Saknar foto. Återkommer!Nr 21. GPS xxx

En uti et Berg på Södra sidan om Rör Kjärre stående 4 kantig sten är 1 aln hög, 2 1/4 qv bred, 1 3/4 qv tjock, spetsar sig uppåtså att han är tun ofwan, är skroflig öfwer alt, står lös och lutar, här slutar Slafsta fjäll, och Ga Upsala allmänning widtager.


Saknar foto. Återkommer!
Delen mot Gamla Uppsala allmänning

Nr 22. GPS xxx

En uti et berg stående 3 kantig sten, är 5 qv hög, 1 3/4 qv bred, 1 qv tjock, har alla sidorna skrofliga, spetsar sig uppåt och flat ofwan, står lös.

Saknar foto. Återkommer!Nr 23. GPS xxx

En uti et berg stående 4 kantig sten, är 3 1/4 qv hög, 2 1/3 qv bred nedan till och et qv ofwan, 1 qv tjock, är kullrig öfweralt, står lös; här slutar Ga Upsala Allmänning, och Ekeby skog wid tager.

Saknar foto. Återkommer!
Delen mot Ekeby skogsmark

Nr 24. GPS xxx

En med några större och mindre kringliggande stenar stående 4 kantig sten, ej mer än som 3 alnar ifrån föregående Rör, Rör stenen är 5 ½ qv. hög, ½ aln bred, 1 1/3 qv. tjock, är urhållkader ofwan på den N.Ö. sidan, står lös och lutar så att ej någon wisning af honom kunde tagas.

Saknar foto. Återkommer!Nr 25. GPS xxx

En på en slet berghäll uti en sten rösa stående sten, är 4 1/3 qv hög, 2 3/4 qv bred, 2 ½ qv tjock, är urgröpt på den Södra sidan, och kulrig ofvan, står lös.

Saknar foto. Återkommer!Nr 26. GPS 59°56,2865 17°43,2065

En uti et Berg i en rösa stående 4 kantig sten, är 2 1/4 qv hög, 1 3/4 qv bred, ½ qv tjock, spetsar sig uppåt i en wass näbb, är knaglig öfver alt och står lös.
Nr 27. GPS 59°56,4056 17°43,1543

En i Wästra ändan af et berg ofvan för en måssa uti en stor rösa stående 3 kantig sten, är 3 ½ qv hög, 2 qv bred, är kulrig ofwan, har alla sidorna knagliga och skrofliga, wisar uti O.S.O. S.W. och N.N.W.
Nr 28. GPS 59°56,4313 17°43,0973

En i Södra hällningen af et berg uti en rösa stående wel kringskolad sten, är 1 aln hög, ½ aln bred, 1 qv tjock, är urhålkader på den Östra sidan och Norra ändan, formerar en wass kant ofwan som wisar N. och Söder.
Nr 29. GPS 59°56,5752 17°42,9596

Bränn Röret, på en berghäll uti en rösa stående 4 kantig sten, är 3 ½ qv. hög, , 1 3/4 qv. bred qv. tjock, spetsar sig uppåt uti en rygg, står lös och rörlig.
Nr 30. GPS 59°56,6358 17°42,8222

Källmyrmåss Röret, en uti en Backe stående 4 kantig sten, är 3 3/4 qv. hög, 1 7/8 qv bred, står lös och rörlig så att ej någon visning af honom kunde tagas.
Nr 31. GPS 59°56,6651 17°42,6572

En uti en berg backe med några andra kringliggande stenar stående 3 kantig sten, är 2 alnar hög, 1 aln bred, 3 qv. tjock, spetsar sig uppåt, är kullrig ofvan, har alla sidorna knagliga och skrofliga, wisar åt S:O.
Nr 32. GPS 59°56,7917 17°42,3916

Källmyr Röret, en på en slet berg häll uti i en rösa stående 4-kantig sten, är 3 qv. hög, 1 ½ qv. tjock, 2 qv. bred, är kulrig ofwan har alla sidorna skrofliga, står lös.