Även om denna rågång inte avser Storvreta förutom att Dyröret är gemensamt tar jag med den här eftersom den innehåller flera vackra gränsmarkeringar

1766-67 fastställdes en markerad gräns - sk rågång - mellan Årby och Tomta socknar. Gränsen kan eventuellt ha funnits tidigare men fick nu laga kraft.

Rågången dokumenterades i ett protokoll från 1768. Eftersom det förekommit en del tvister om gränsen gjordes ett utförligt arbete med denna. Man byggde upp nya rör och grävde ett dike som markerade gränsen mellan flera av rören.Överfört till en modernare karta går rågången så här:

Hopröret. GPS xxx0

Hopröret är den gränsmarkering där skogsmarken för tre socknar - Årby, Ängeby och Tomta löper samman. Jag gissar att namnet kommer sig av detta, dvs att gränserna går ihop där.

Har ännu inte besökt den.Littera A. GPS xxx

Visesten som markerar rågången mellan Hopröret och Torrtårpsröret.

Har ännu inte besökt den.Littera B. 59°57,3796 17°44,6371

Visesten som markerar rågången mellan Hopröret och Torrtårpsröret.Torrtårpsröret. 59°57,2849 17°44,5130

Det förekommer variationer på namnet men jag följer protokollet från 1768. Detta är en praktfull gränsmarkering i form av 5-stenarör med cylinderformat stenfundament. Snett nedanför röret syns på fotot en av tre utliggare, denna placerad SSÖ om röret.Littera C. 59°57,1881 17°44,5518

Visesten som markerar rågången mellan Torrtårpsröret och Fägårdsröret.Littera D. 59°57,0981 17°44,5877

Littera D är också en visestenmellan Torrtårpsröret och Fägårdsröret.Fägårdsröret. 59°57,0028 17°44,6176

Fägårdsröret är tyvärr nästan helt dolt av ett nedfallet träd. På fotot syns en utliggare placerad S om röret. Bakom denna kan lite av röret skönjas.Nr 7. 59°56,8694 17°44,6491

Ett vackert 5-stenarör som ligger över en backsluttning.
Dyröret. GPS 59°56,7871 17°44,7124

Dyröret är ett 5-stenarör med ett stort cylindriskt kallmurat stenfundament. Vid detta rör löpte gränser mellan Årby, Tomta och Storvreta skogsmarker samman.